Close

UNIVERSETAAL

UNIVERSETAAL at Breed Art Studios

Breed Art Foundation LogoBreed Art Foundation presents:

Bernadette Beunk | Jacob Kleyn

Bernadette Beunk - Jacob Kleyn UNIVERSETAAL at Breed Art Studios

UNIVERSETAAL
Mar 30 | May 4 2019

curated by Luca Rezzolla

OPENING Saturday March 30  5/9pm

Breed Art Studios Het Laagt 178 BLOK H 1025GL Amsterdam

OPEN THU – FRI – SAT 1/6pm

NL

UniverseTaal is geen Engels of Nederlands woord… Het klinkt net zo kosmopolitisch als Amsterdam en symboliseert de behoefte aan een universele kunsttaal die woorden spreekt, niet alleen cijfers, en zich niet aanpast aan geopolitieke en economische behoeften. UniverseTaal toont u werken (tekeningen, schilderijen en afdrukken) die sterk verwant zijn aan het menselijk universum.

Bernadette en Jacob wonen en werken in Amsterdam-Noord, maar ze spreken een universele taal.

Ik ben Bernadette Beunk en dit is mijn werk.

Of nee, u ziet hier mijn leven.

Bij mij zijn leven en werk onverbrekelijk met elkaar vergroeid.

Ik beeld geen herkenbare figuren uit. 

Daarom wordt mij altijd om uitleg of een verklarende tekst gevraagd.

Maar mijn uitleg is niet interessanter dan die van U.

Want zodra U kijkt, ontstaan de echte interpretaties.

U heeft kennis van de kunstgeschiedenis … of juist niet … u bent topfit … of een beetje bedrukt … daar zit de ruimte. 

Ik geef u alle ruimte.

In 1987 ben ik afgestudeerd als tekenaar/schilder aan de AKI in Enschede.
Daarna heb ik afwisselend schilderijen en tekeningen gemaakt.
Ik ben blij dat mijn schilderijen hier in de Breed Art Studios voor het eerst getoond worden, samen met het werk van Jacob Kleyn.
In het digitale kunstmagazine Mister Motley* staat een uitgebreid artikel over mijn werk, geschreven door Alex de Vries. 

Als mijn werk in de smaak valt, laat het me weten!

*http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/muzikale-meteorologie

http://bbeunk.nl/

Jacob Kleyn: Mijn werk gaat over mensen, hun relatie tot zichzelf, hun relatie ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de omgeving. 

Het gaat om de spanningsboog / spanningslijn daartussen. 

Als kunstenaar wil ik diep doordringen tot de ziel, tot de essentie van het wezen van de mens. Zodat mijn werk de beschouwers zou kunnen raken in hun geest. Ik start daarbij eerst bij mijzelf, met het bewaren van de integriteit, met het dicht bij mijn eigen wezen te blijven, en diep af te dalen in mijn eigen zelf. 

In mijn werken geef ik hier op een simpele wijze uitdrukking aan, gebruik makend van verschillende materiaal-middelen. Het werk verbindt de persoonlijke emotionele existentiële ‘conditie ‘met de humanitaire omstandigheden in de Wereld. De Eenvoud welke ik nastreef d.m.v. het gebruik van subtiele tekenlijnen draagt bij aan het naderen van de inhoudelijke kern en raakt mede daardoor het empathy-gevoel.

EN

UniverseTaal is not an English or Dutch word… it sounds as cosmopolitan as Amsterdam and symbolizes the need for a Universal Art Language that speaks words, not only numbers, and does not adapt to geo-political and economical needs. UniverseTaal will show you works (drawings, paintings and prints) deeply related to the human universe. 

Bernadette and Jacob live and work in Amsterdam-Noord, but they speak a universal language

I am Bernadette Beunk and this is my work.

Or rather… you’re looking at my life.

In my case my life and my art are unbreakably intertwined.

I don’t portray any recognizable images. That’s exactly why I’m always asked for explanations or one or two clarifying paragraphs.

But my explanation is not more valuable than yours.

The true and real interpretations begin to happen as soon as you start viewing.

You’re a master in art history… or quite the contrary… you are at the top of your vigor… or just a bit absorbed… that’s where the space is. 

I give you all the space.

I graduated in 1987 at the AKI, Art Academy in Enschede, the Netherlands.Eversince I never stopped creating drawings and paintings. I am happy to show my paintings here at the Breed Art Studios.
They are shown publicly for the first time.

The digital art magazine Mister Motley* published an inspiring article on my work, written by Alex de Vries. 

Let me know if my work is to your taste!

*http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/muzikale-meteorologie

http://bbeunk.nl/

Jacob Kleyn: My work is about people, their relationship to themselves, to each other and the environment. It’s about the tension / voltage line between them. 

As an artist, I want to penetrate deep into the soul, the essence of being human. 

So my work could touch the viewers in their spirit. I first start with myself, keeping integrity, staying close to my own being, and descending deeply into my own self. In my works I express this in a simple way, using different materials. 

The work connects the personal emotional existential ‘condition’ with the humanitarian conditions in the World. The Simplicity which I pursue by using subtle drawing lines contributes to approaching the core content and, as a result, touches the empathy feeling closer and more intensely.

OPENING

Photos Luca Rezzolla