Close

BREED ART FOUNDATION

Breed Art Foundation Amsterdam Logo

Breed Art Foundation is a non-profit organisation born in January 2017 to support the activities of the exhibition space Breed Art Studios (already active since November 2014), in particular to give independent artists the opportunity to exhibit.

Board:
Tatjana Todorovic (RS/IT): chairperson

Ronald H Kruger (NL): treasurer
Kitty Doomernik (NL): secretary
Petar Kapralov (BG/NL): board member

Artistic director:
Luca Rezzolla (IT)

Breed Art Foundation disposes of a very bright presentation space (Breed Art Studios) in the form of a neutral white cube (7x8x6m), in a corner building in the extremely brutalist complex designed by architect Frans van Gool in 1968, the Plan van Gool in Amsterdam-North. It is mainly a social housing neighbourhood with a highly differentiated group of residents. The international character of this environment is one of our sources of inspiration. The space is part of an atelier apartment that also houses a sound studio and two rooms for artists.

Mission
Breed Art Foundation organises an intensive program of cultural activities focused on presenting Dutch and international artists who stand out for their commitment to research and innovative attitude towards art production, installation and performance.

Goal
To exhibit art to expand thinking and perception while sharpening people’s vision.

Exhibitions
We choose artists with an original, independent and refreshing perspective. This approach suits the special location – the Atelier house in Plan Van Gool, which is a municipal architectural monument.
This place calls for innovation and experimentation; for art that expands the mind.

We look for a combination of artists, both beginning and advanced, with diverse, sometimes opposing starting points.
It’s about seeking friction and innovation that creates interesting interactions and keeps the audience engaged.

We also focus on international cooperation: foreign artists exhibit at Breed Art Studios and for Dutch artists we mediate their participation in exhibitions abroad, including the Biennale “Le Latitudini dell’Arte” Italy-Netherlands at Palazzo Ducale, Genoa in 2019, just presented with the return round at Pulchri Studio, The Hague with great institutional importance and audience reach.
Biennale Le Latitudini dell’arte, Pulchri Studio

Workshops
During the exhibition period, free low-threshold workshops for all ages take place, taught by the exhibiting artists whenever possible. Prior to each workshop, a guided tour of Breed Art Studios’ ongoing exhibition will be provided. Healthy homemade pizza and drinks will also be offered to participants. In this way we contribute to inclusiveness, social cohesion, friendship and well-being, because experience shows us that low-threshold activities can attract art lovers, but also people who are not familiar with contemporary art and its social and cultural value. Moreover, residents of Amsterdam-North often meet residents of other Amsterdam districts, which helps to learn about other realities, break down certain stereotypes and establish collaborations.

Stichting Breed Art is een instelling zonder winstoogmerk met onbezoldigde bestuursleden.

Het initiatief werd geboren in januari 2017 om de activiteiten van de tentoonstellingsruimte Breed Art Studios (al actief sinds november 2014) te steunen, met name om aan onafhankelijke kunstenaars die niet gebonden zijn aan institutionele contracten de kans te geven te exposeren.


Het bestuur:

Tatjana Todorovic (RS/IT): voorzitter 

Ronald H Kruger (NL): penningmeester 

Kitty Doomernik (NL): secretaris

Petar Kapralov (BG/NL): bestuurder 

 

Artistiek directeur: 

Luca Rezzolla (IT)


Stichting Breed Art
beschikt over een zeer lichte presentatieruimte (Breed Art Studios) in de vorm van een neutrale witte kubus (7x8x6m), in een hoekpand in het extreem brutalistische complex ontworpen door architect Frans van Gool in 1968, het Plan van Gool in Amsterdam-Noord. Het betreft een wijk met sociale woningbouw met een zeer gedifferentieerde groep bewoners. Het internationale karakter van deze omgeving vormt een van de inspiratiebronnen voor ons artistieke beleid. De ruimte maakt deel uit van een atelierwoning waarin ook een geluidsstudio en twee verblijfsruimten voor kunstenaars zijn gesitueerd.

 

Missie

Stichting Breed Art organiseert een intens programma van culturele activiteiten, gericht op de presentatie van Nederlandse en internationale kunstenaars die zich onderscheiden door de inzet waarmee ze hun onderzoek doen en een innovatieve houding ten opzichte van artistieke productie, installatie en performance.

Doel
Het vertonen van kunst om het denken en ervaren uit te breiden en het blik van mensen aan te scherpen.

Exposities

Hier kiezen we voor kunstenaars met een eigenzinnige, onafhankelijke en verfrissende blik. Deze insteek past bij de bijzondere locatie – de atelierwoning in het Plan Van Gool, dat een gemeentelijk architectonisch monument is. Deze plek vraagt om innovatie en experiment; om kunst die het denken verruimt. 

We zoeken naar een combinatie van kunstenaars met uiteenlopende, soms tegengestelde uitgangspunten. Dit kunnen zowel beginnende als gevorderde kunstenaars zijn. Het gaat om het zoeken van wrijving en innovatie. Hierdoor ontstaat er een interessante wisselwerking, waardoor het publiek geboeid blijft.

Ook richten we ons op internationale samenwerking: buitenlandse kunstenaars exposeren bij Breed Art Studios en voor Nederlandse kunstenaars bemiddelen wij bij hun deelname aan exposities in het buitenland, waaronder de Biënnale “Le Latitudini dell’arte” Italië-Nederland in Palazzo Ducale, Genua in 2019, zojuist gepresenteerd met de terugronde in Pulchri Studio, Den Haag met groot institutioneel belang en publieksbereik.

Biennale Le Latitudini dell’arte, Pulchri Studio

Workshops

Gedurende de expositie periode vinden laagdrempelige gratis workshops voor alle leeftijden plaats, die waar mogelijk gegeven worden door de exposerende kunstenaars. Voorafgaand aan elke workshop wordt er een rondleiding in de lopende expositie van Breed Art Studios gegeven. Er worden ook gezonde huisgemaakte pizza’s en drankjes aan de deelnemers aangeboden. Op deze manier dragen wij bij aan inclusiviteit, sociale samenhang, vriendschap en welzijn, omdat de ervaring ons leert dat deze laagdrempelige activiteiten kunstliefhebbers kan aantrekken, maar ook mensen die de hedendaagse kunst en haar sociale en culturele waarde niet kennen. Bovendien ontmoeten bewoners van Amsterdam-Noord vaak bewoners van andere Amsterdamse stadsdelen, wat helpt om andere realiteiten te leren kennen, bepaalde stereotypen af te breken en samenwerkingen tot stand te brengen.

 

dLa Fondazione Breed Art è un’organizzazione non profit con membri del consiglio di amministrazione non retribuiti.
L’iniziativa è nata nel gennaio 2017 per sostenere le attività dello spazio espositivo Breed Art Studios (già attivo dal novembre 2014), in particolare per dare ad artisti indipendenti non vincolati da contratti istituzionali la possibilità di esporre.

Consiglio di amministrazione:
Tatjana Todorovic (RS/IT): presidente
Ronald H Kruger (NL): tesoriere
Kitty Doomernik (NL): segretario
Petar Kapralov (BG/NL): membro del consiglio

Direttore artistico:
Luca Rezzolla (IT)

La Fondazione Breed Art dispone dello spazio di presentazione Breed Art Studios, un cubo bianco molto luminoso (7x8x6m) situato all’angolo di un edificio del complesso brutalista progettato dall’architetto Frans van Gool nel 1968, il Plan van Gool ad Amsterdam-Nord. Si tratta di un quartiere di case popolari con un gruppo di residenti molto eterogeneo. Il carattere internazionale di questo ambiente è una delle fonti di ispirazione della nostra linea artistica. Lo spazio espositivo è parte di un appartamento-atelier che ospita anche uno studio di registrazione audio e due stanze per artisti.

Missione
La Fondazione Breed Art organizza un intenso programma di attività culturali incentrate sulla presentazione di artisti olandesi ed internazionali che si distinguono per l’impegno con cui conducono la loro ricerca el ‘atteggiamento innovativo nei confronti della produzione artistica, dell’installazione e della performance.

Obiettivo
Esporre arte per espandere il pensiero e la percezione, ampliando la visione delle persone.

Mostre
Scegliamo artisti caratterizzati da prospettive originali, indipendenti e stimolanti. Un approccio influenzato anche dal luogo speciale – lo Studio-Atelier di Plan Van Gool, che oltre ad essere uno dei giovani monumenti architettonici di Amsterdam è anche un luogo che invita ad innovare e sperimentare; all’arte che espande la mente.

Proponiamo sinergie di artisti sia esordienti che affermati che hanno spesso punti di partenza diversi, a volte opposti. È una ricerca di confronto ed innovazione che sviluppa interazioni interessanti e permette di mantenere vivo l’interesse del pubblico.

Ci concentriamo anche sulla cooperazione internazionale: ospitiamo artisti stranieri a Breed Art Studios e presentiamo artisti olandesi presso mostre all’estero, tra cui la Biennale “Le Latitudini dell’Arte” Italia-Paesi Bassi a Palazzo Ducale, Genova nel 2019 e la sua fase di ritorno al Pulchri Studio, L’Aia nel 2021 con grande rilevanza istituzionale e afflusso di pubblico.
Biennale Le Latitudini dell’arte, Pulchri Studio

Laboratori
Durante le mostre, si svolgono workshop gratuiti a bassa soglia per tutte le età, tenuti, quando possibile, dagli artisti che espongono. Prima di ogni workshop è prevista una visita guidata alla mostra in corso presso Breed Art Studios. Ai partecipanti vengono anche offerte salutari pizze fatte in casa e bevande. In questo modo si favorisce l’inclusione, la coesione sociale, l’amicizia e il benessere, L’esperienza ci mostra che queste attività a bassa soglia possono attirare appassionati, ma anche persone che si avvicinano per la prima volta all’arte contemporanea ed al suo valore sociale e culturale. Spesso i residenti di Amsterdam-Nord incontrano abitanti di altri quartieri della città. Ciò favorisce la conoscenza di nuove realtà, l’abbattimento di certi stereotipi e la nascita di nuove amicizie e collaborazioni.