Close

MATTER MATTERS!

Matter MATTERS! at Breed Art Studios

Affiliati Peducci Savini (IT) | Jean Philippe Paumier (FR/NL)
MATTER MATTERS!             MATTER MATTERS! at Breed Art Studios Poster
March 17 –  April 27 2018
Curator Luca Rezzolla

OPENING
Saturday March 17 2018
5pm – 9pm

Live broadcast from 7PM

Upcoming Maak je eigen zeep! Breed Art Studios

FREE WORKSHOP
‘Make your own soap’
with Jean Philippe Paumier
Saturday March 31
14:30 – 16:30       
Het Breedhuis
– Het Breed 16 1025KD Amsterdam

MATTER MATTERS!

Breed Art foundation proudly presents:

Affiliati Peducci Savini | Jean Philippe Paumier

‘MATTER MATTERS!’ 

March 17- April 27 2018, Breed Art Studios, Het Laagt 178 1025GL, 
curated by Luca Rezzolla.

OPENING Saturday March 17 from 5PM to 9PM.

Live broadcast and performance on> facebook.com/breedartstudios from 7PM.

Matter Matters! will present artworks that explore dynamic borders in the relationship between artist/matter/shape and will show how a common interest for ancient techniques around matter manipulation can produce different aesthetics results de-contextualizing objects and materials.

The site specific soap installation by the French Amsterdam based artist Jean Philippe Paumier will surround the innovative marble sculptures of the Italian artist duo Affiliati Peducci Savini, exhibiting for the first time in the Netherlands.

Soap and metal, marble and electrodes will fill up the space of Breed Art Studios’ white cube. Jean Philippe will ask the visitors to touch his minimal pop installation with wet hands meanwhile Matteo and Mattia will show some works in which sculpture becomes science.

Paumier’s work develops an object-based consideration on the singularity of consumer products into the field of contemporary art. The negation of the use-value should allow one to consider the primary qualities of one given object: form, colour, texture…By distancing oneself from its practical aspect, one could possibly pay more attention to its poetical content and subtle eloquence. Contemporary art often questions mass production and consumerism in terms of radical sociological criticism. Paumier’s work proposes to examine the object at another level, and establish a more intuitive contact with it. Breaking object’s obviousness should allow the viewer to refresh his look on it and give rise to new mental associations.

Affiliati Peducci Savini are not just two artists, they represent a place, a former pink stone quarry where they live and work. Here, within the mountain, just behind the city of Assisi, there is a square scattered of white creatures, each connected to its own story and to all those people who consider the Affiliati a place of research and experimentation. A journey backwards aiming for a renewal, for a change of given notions, reaching out an effect of estrangement of the art work: Marble sculptures which bend to the lightness of cardboard, play on a record player, crumble like polystyrene, burn as pieces of wood, deforming as vacuum packed soft fabrics.

Jean Philippe Paumier is born in Tours (France) in 1980. Graduated at the Art School of Rouen (Master of Arts) and at the University Paris1-Sorbonne (Bachelor in History of Art), he lives and works in Amsterdam.

Find more>: https://paumier.weebly.com/

Matteo Peducci and Mattia Savini met for the first time while studying at the Academy of Fine Arts in Carrara.
From 2007 to 2010 the sculptors were commissioned a major art project in Thailand to create three marble monuments: two for the sculpture park of Mahidol University and one in honor of Sirivannavari Nariratana, the Princess of Thailand. Their collaboration with the Galleria Rubin of Milan started in 2008 – parallel to the project in Thailand – and involved the two artists in numerous international exhibitions and art fairs such as the Kunst Zürich Art Fair and the Preview Berlin Art Fair

Since 2013 Matteo Peducci (born in Umbria in 1980) and Mattia Savini (born in Tuscany in 1982) have also been conducting electroplating research which has led to the development of their Electrosculpture method. In the same year they also moved their workshop from Carrara to Assisi. Realizing that together they possess a patrimony of traditional skills, the Affiliati artists started to lay the foundation for a sculpture school, aiming to pass forward to their students historic techniques and knowledge.

Since 2014 Affiliati have been collaborating closely with universities, engaging in research on geopolymer materials.

Find more>: http://www.affiliatiart.com/

MATTER MATTERS!

Stichting Breed Art is trots te presenteren:

Affiliati Peducci Savini | Jean Philippe Paumier

‘MATTER MATTERS!’ (Materie is belangrijk!)

17 maart – 27 april 2018, Breed Art Studios, Het Laagt 178 1025GL, samengesteld door Luca Rezzolla.

OPENING: Zaterdag 17 maart 17.00 – 21.00 uur.

Live broadcast and performance op> facebook.com/breedartstudios from 7PM.

Matter Matters! presenteert kunstwerken die dynamische grenzen verkennen in de relatie tussen kunstenaar / materie / vorm en zal laten zien hoe een gemeenschappelijke interesse voor oude technieken rond materiemanipulatie verschillende esthetische resultaten kan opleveren bij het decontextualiseren van objecten en materialen.

De site-specifieke zeepinstallatie van de Franse-Amsterdamse kunstenaar Jean Philippe Paumier omringt de innovatieve marmeren sculpturen van het Italiaanse kunstenaarsduo Affiliati Peducci Savini, dat voor het eerst in Nederland exposeert.

Zeep en metaal, marmer en elektroden zal de ruimte van de witte kubus van Breed Art Studios vullen. Jean Philippe zal de bezoekers vragen om zijn minimale pop-installatie met natte handen aan te raken terwijl Matteo en Mattia een aantal werken zullen laten zien waarin sculptuur wetenschap wordt

Paumier’s werk ontwikkelt een object-gebaseerde beschouwing over de singulariteit van consumentenproducten op het gebied van hedendaagse kunst.

De ontkenning van de gebruikswaarde zou iemand in staat moeten stellen om de primaire eigenschappen van een bepaald object te overwegen: vorm, kleur, textuur…Door afstand te nemen van het praktische aspect, zou men mogelijk meer aandacht kunnen besteden aan zijn poëtische inhoud en subtiele welsprekendheid. Hedendaagse kunst vaak bevraagt massaproductie en consumentisme in termen van radicale sociologische kritiek. Paumier’s werk stelt voor om het object op een ander niveau te onderzoeken en een intuïtiever contact ermee tot stand te brengen. Het doorbreken van de vanzelfsprekendheid van het object zou de toeschouwer in staat moeten stellen om zijn zicht erop te verfrissen en aanleiding tot nieuwe mentale associaties te geven.

Affiliati Peducci Savini zijn niet alleen twee kunstenaars, zij vertegenwoordigen een plaats, een voormalig roze steengroeve waar ze wonen en werken. Hier, binnen de berg, net achter de stad Assisi, is er een plein met verspreide witte wezens, elk verbonden met zijn eigen verhaal en met al die mensen die de Affiliati een plaats van onderzoek en experimenten vinden. Een terugreis gericht op een vernieuwing, op een verandering van gegeven noties, die een effect van vervreemding van het kunstwerk bereikt: Marmeren sculpturen die buigen voor de lichtheid van karton, op een platenspeler spelen, verkruimelen als polystyreen, verbranden als stukjes hout, vervormen als vacuümverpakte, zachte stoffen. 

Jean Philippe Paumier is geboren in Tours (Frankrijk) in 1980Afgestudeerd aan de kunstacademie van Rouen (Master of Arts) en aan de Universiteit Paris1-Sorbonne (Bachelor in de Geschiedenis van de kunst), hij woont en werkt in Amsterdam.   Vind meer>: https://paumier.weebly.com/

Matteo Peducci (geboren in Umbrië in 1980) en Mattia Savini (geboren in Toscane in 1982) ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens hun studie aan de Academie voor de Kunsten in Carrara. Van 2007 tot 2010 kregen de beeldhouwers een groot kunstproject in Thailand om drie marmeren monumenten te creëren: twee voor het beeldenpark van Mahidol University en één ter ere van Sirivannavari Nariratana, de prinses van Thailand. Hun samenwerking met de Galleria Rubin van Milaan begon in 2008 – parallel aan het project in Thailand – en betrokken de twee kunstenaars bij talrijke internationale tentoonstellingen en kunstbeurzen zoals de Kunst Zürich Art Fair en de Preview Berlin Art FairSinds 2013 voeren Matteo Peducci en Mattia Savini ook onderzoek naar galvanisering, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van hun Electrosculpture methode. In hetzelfde jaar verhuisden ze ook hun werkplaats van Carrara naar Assisi. Zich realiserend dat zij samen een erfenis van traditionele vaardigheden bezitten, begonnen de Affiliati-kunstenaars de basis te leggen voor een beeldhouwschool, gericht op hun studenten historische technieken en kennis door te geven. Sinds 2014 werken Affiliati nauw samen met universiteiten, met onderzoek naar geopolymeermaterialen.

Vind meer>: http://www.affiliatiart.com/

MATTER MATTERS!

La fondazione Breed Art è lieta di presentare:

Affiliati Peducci Savini | Jean Philippe Paumier

‘MATTERS MATTERS!’ – (La materia è importante!)

17 marzo – 27 aprile 2018, Breed Art Studios, Het Laagt 178 1025GL,

a cura di Luca Rezzolla.

APERTURA Sabato 17 marzo dalle 17:00 alle 21:00.

Diretta video e performance su> facebook.com/breedartstudios dalle 19:00.

MATTER MATTERS! presenterà opere che esplorano i confini dinamici nella relazione tra artista / materia / forma e mostrerà come un interesse comune per antiche tecniche di manipolazione della materia possa produrre risultati estetici diversi decontestualizzando oggetti e materiali.

L’installazione di sapone, specifica per il sito, dell’artista francese con base ad Amsterdam Jean Philippe Paumier circonderà le innovative sculture in marmo del duo di artisti italiani Affiliati Peducci Savini, che espongono per la prima volta in Olanda.

Sapone e metallo, marmo ed elettrodi riempiranno lo spazio del White Cube di Breed Art Studios.

Jean Philippe chiederà ai visitatori di toccare la sua installazione minimal pop con le mani bagnate mentre Matteo e Mattia mostreranno alcune opere in cui la scultura si trasforma in scienza

Il lavoro di Paumier sviluppa una considerazione intorno agli oggetti riguardante la singolarità dei prodotti di consumo nel campo dell’arte contemporanea. La negazione del valore d’uso dovrebbe consentire di considerare le qualità primarie di un dato oggetto: forma, colore, consistenza … Distanziandosi dal suo aspetto pratico, si potrebbe prestare maggiore attenzione al suo contenuto poetico e alla sottile eloquenza . L’arte contemporanea spesso mette in discussione la produzione di massa e il consumismo in termini di critica sociologica radicale. Il lavoro di Paumier si propone di esaminare l’oggetto ad un altro livello e di stabilire un contatto più intuitivo con esso. Rompere l’ovvietà dell’oggetto dovrebbe consentire allo spettatore di rinfrescare il suo sguardo su di esso e dare origine a nuove associazioni mentali.

Gli Affiliati Peducci Savini non sono solo due artisti, rappresentano un luogo, un’antica cava di pietra rosa dove vivono e lavorano. Qui, all’interno della montagna, appena dietro la città di Assisi, c’è una piazza disseminata di creature bianche, ognuna collegata alla propria storia e a tutte quelle persone che fanno degli Affiliati un luogo di ricerca e sperimentazione. Un viaggio a ritroso teso al rinnovamento e sconvolgimento delle nozioni date, che raggiunge un effetto di straniamento dell’opera d’arte: sculture in marmo che si piegano alla leggerezza del cartone, suonano ruotando su un giradischi, si sbriciolano come polistirolo, bruciano come pezzi di legno e infine si deformano, come morbidi tessuti posti al sottovuoto.

Jean Philippe Paumier è nato a Tours (Francia) nel 1980Laureato alla Scuola d’arte di Rouen (Master of Arts) e all‘Università Paris1-Sorbonne (Bachelor in History of Art), vive e lavora ad Amsterdam. 
Per maggiori informazioni>
: https://paumier.weebly.com/

Matteo Peducci (nato in Umbria nel 1980) e Mattia Savini (nato in Toscana nel 1982) si incontrano per la prima durante gli studi all’Accademia di Belle Arti di CarraraDal 2007 al 2010 agli scultori viene commissionato un importante progetto artistico in Tailandia per creare tre monumenti in marmo: due per il Parco delle Sculture dell’Università di Mahidol e uno in onore di Sirivannavari Nariratana, la principessa della ThailandiaLa loro collaborazione con la Galleria Rubin di Milano inizia nel 2008 – parallelamente al progetto in Tailandia – e coinvolge i due artisti in numerose mostre internazionali e fiere d’arte come la Kunst Zürich Art Fair e la Preview Berlin Art FairDal 2013 conducono ricerche sulla galvanoplastica sviluppando il metodo della ElettrosculturaSempre nel 2013 trasferiscono il loro laboratorio da Carrara ad AssisiConsapevoli di possedere un patrimonio di competenze tradizionali, gli artisti Affiliati iniziano a gettare le basi per una scuola di scultura, con lo scopo di trasmettere ai propri studenti tecniche e conoscenze. Risalgono al 2014 le ricerche sui processi di geopolimerizzazione e la stretta collaborazione con istituti universitari, tutt’oggi in vigore.

Per maggiori informazioni>: http://www.affiliatiart.com

OPENING

Gepostet von BREED ART Studios am Samstag, 17. März 2018

Photos and video Luca Rezzolla

Video Affiliati Peducci Savini

Workshop ‘Make your own soap’ at Het Breedhuis with Jean Philippe Paumier

Jean Philippe Paumier giving a guided tour of Matter Matters! to 9 yrs old students of Het Wespennest school

 Photos Luca Rezzolla and Nicole van Damme