Close

FACE YOUR VIRALITY

DiegoB Baglioni Mr Greedy Face Your Virality Breed Art Studios Amsterdam Virtual Opening

DiegoB Baglioni (IT) Mr Greedy (IT/NL)
FACE YOUR VIRALITY
04.04-06.06.2020 prolonged till 05.07.2020

Curated by Luca Rezzolla.

VIRTUAL OPENING
Saturday April 2020 5pm

Photos Luca Rezzolla

“We will not go back to normality because normality was the problem.”
 
Empathy over economy
Sharing over competition
Culture over profit
Research over sale
We want it all!
We want it now!
 
DiegoB Baglioni, painter, artist and poet, currently lives and works in Perugia.
In November 2014 DiegoB was the first artist to expose his works in Breed Art Studios with the exhibition JUNGLE IN THE CITY.
That was the beginning of a long serie of art shows that with Face your Virality reached number 35!
To celebrate over 5 years of collaboration with Breed Art Studios, Diego will show his ‘Faces’, painted in 2002, for the first time ever in Face Your Reality.
About them he says:
“The concatenation of forms, powerful synchronisms, is gathered in cosmic spaces and is projected into transcendent purity”
 
One morning Mr Greedy went to his usual supermarket to buy a couple of mozzarella for his pizza.
At the entrance, the space normally full of baskets and trolleys was empty.
As he headed for the mozzarella, he saw rows of baskets and fully loaded trolleys filling the whole space.
Toilet paper and pasta were out of stock.
He was very surprised.
He had seen it happen in Italy 10 days before, but there people immediately realized that the hamstering was not necessary.
He thought that Italy was Europe, but he realized that this information was not provided in other European countries as it should have been for the good of all humans.
He started hamstering toilet paper and pasta to produce art.
Art that could even fulfil contemporary politicians’ needs that demand neighbourhood oriented ‘community (f)art’ projects.
He thought that every community in the world would be able to understand and feel comfortable with toilet paper and pasta…!
Mr Greedy, that like many famous contemporary artists has his assistant do a lot of his work, has now quite a lot of space in Face your Virality.
He hopes to surprise you:
He woud like to share his space with you!
Decide your spot in Face Your Virality and send a picture of your artwork proposal.
If approved you will be asked to send your artwork per post and shortly you will see it in Face Your Virality!
DiegoB is still thinking about his space…maybe he will let you know…
But he would be very pleased to receive critics’ and journalists’ written opinions in a collective brainstorming to build up a manifest of something different from normality:
 
Viral primitivism.

‘We gaan niet terug naar normaliteit omdat normaliteit het probleem was.’

Empathie over economie
Delen over concurrentie
Cultuur over winst
Onderzoek over verkoop
We willen het allemaal!
We willen het nu!

DiegoB Baglioni, schilder, kunstenaar en dichter, woont en werkt momenteel in Perugia.
In november 2014 stelde DiegoB als eerste kunstenaar zijn werken in Breed Art Studios tentoon met de expositie JUNGLE IN THE CITY.
Dat was het begin van een lange serie tentoonstellingen die met Face your Virality nummer 35 bereikte!
Om meer dan 5 jaar samenwerking met Breed Art Studios te vieren, toont Diego voor het eerst zijn ‘Faces’, geschilderd in 2002, in Face Your Reality.
Over hen zegt hij:
“De aaneenschakeling van vormen, krachtige synchronismen, wordt verzameld in kosmische ruimtes en wordt geprojecteerd in transcendente zuiverheid”

Op een ochtend ging meneer Greedy naar zijn gebruikelijke supermarkt om een paar mozzarella voor zijn pizza te kopen.
Bij de ingang de ruimte die normaal vol stond met manden en karren was leeg.
Terwijl hij op weg was naar de mozzarella, zag hij rijen manden en volgeladen karren de hele ruimte vullen.
Wc-papier en pasta waren niet op voorraad.
Hij was erg verrast.
Hij had het 10 dagen eerder in Italië zien gebeuren, maar daar realiseerde men zich meteen dat hamsteren niet nodig was.
Hij dacht dat Italië Europa was, maar hij realiseerde zich dat deze informatie niet in andere Europese landen verstrekt was zoals het had moeten zijn voor het welzijn van alle mensen.
Hij begon wc-papier en pasta te hamsteren om kunst te produceren.
Hij dacht dat elke gemeenschap ter wereld in staat zou zijn om toiletpapier en pasta te begrijpen en zich er prettig bij te voelen …!
Mr Greedy, die zoals veel beroemde hedendaagse kunstenaars aan zijn assistent veel van zijn werk laat doen, heeft nu vrij veel ruimte in Face your Virality.
Bepaal uw plek in Face Your Virality en stuur een foto van uw kunstwerkvoorstel.
Indien goedgekeurd, wordt u gevraagd om uw kunstwerk per post te verzenden en binnenkort zult u het in Face Your Virality zien!

DiegoB denkt nog steeds over zijn ruimte na … misschien laat hij het je weten …

Maar hij zou heel graag de schriftelijke meningen van critici en journalisten ontvangen in een collectieve brainstorm om een manifest op te bouwen van iets anders dan normaal:

Viraal primitivisme

“Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema”.

Empatia sull’economia
Condivisione sulla concorrenza
Cultura sul profitto
Ricerche sulla vendita
Vogliamo tutto!
Lo vogliamo ora!

DiegoB Baglioni, pittore, artista e poeta, attualmente vive e lavora a Perugia.
È stato stato il primo artista ad esporre le sue opere a Breed Art Studios con la mostra JUNGLE IN THE CITY nel Novembre 2014. Fu l’inizio di una lunga serie di mostre d’arte che con Face your Virality ha raggiunto il numero 35!

Per celebrare oltre 5 anni di collaborazione con Breed Art Studios, Diego mostrerà le sue “Facce”, dipinte nel 2002, per la prima volta in assoluto in Face Your Reality.
Di loro dice: “La concatenazione di forme, sincronismi potenti, si raccolglie in spazi cosmici e si proietta nella trascendente purezza”

Una mattina Mr Greedy si recò nel suo solito supermercato a comprare un paio di mozzarelle per la sua pizza.
All’ingresso, lo spazio normalmente pieno di cestini e carrelli era vuoto.
Mentre si dirigeva verso la mozzarella, vide file di cestini e carrelli stracolmi che riempivano l’intero spazio.
La carta igienica e la pasta erano esaurite.
Fu molto sorpreso.
L’aveva visto accadere in Italia 10 giorni prima, ma lì la gente aveva subito capito che l’accaparramento non era necessario.
Pensava che l’Italia fosse l’Europa, ma si rese conto che questa informazione non era fornita in altri paesi europei come avrebbe dovuto essere per il bene di tutti gli umani.
Ha cominciato ad accaparrarsi carta igienica e pasta per produrre arte.
Un’arte che potrebbe persino soddisfare le esigenze dei politici contemporanei che richiedono progetti di “community (f)art” orientati al quartiere.
Pensò che ogni comunità al mondo sarebbe stata in grado di capire e sentirsi a proprio agio con la carta igienica e la pasta…!
Mr Greedy, che come molti artisti contemporanei famosi fa fare al suo assistente un sacco del suo lavoro, ha ora parecchio spazio in Face your Virality.
Spera di sorprenderti:

Gli piacerebbe condividere il suo spazio con te!
Scegli il tuo posto in Face Your Virality e invia una foto della tua proposta artistica.
Se approvata ti verrà chiesto di inviare la tua opera d’arte per posta e in breve la vedrai in Face Your Virality!

DiegoB sta ancora pensando al suo spazio…forse ci farà sapere…
Ma sarebbe molto contento di ricevere opinioni scritte da critici e giornalisti in un brainstorming collettivo per creare un manifesto di qualcosa di diverso dalla normalità:

Primitivismo virale.

VIRTUAL OPENING II

Sunday April 26 2020 5pm

With additional works by Francesco Candeloro (IT), Mario Consiglio (IT), Tamara Dekker (NL), Kitty Doomernik (NL), Renske Reijnard (NL), Paul Rinzo (NL)

VIRTUAL OPENING III

Sunday May 24 2020 5pm

With additional works by Roland Berning (NL), Federico Bonelli (IT/NL), Jacqueline Lamme (NL), Femke Moedt (NL), Florence Husen (NL), JP Paumier (FR/NL), Rob Ruimers (NL), Greet Weitenberg (NL)

https://www.facebook.com/BreedArtStudios/videos/248599466323199/

https://www.facebook.com/BreedArtStudios/videos/536361110411512/

https://www.facebook.com/BreedArtStudios/videos/1150802391929834/

 

Ans van Berkum 
Face Your Virality in Corona Times

Twee soorten gezichten, twee kanten van de medaille. Mr. Greedy heeft ons in de gaten. We slepen de winkels leeg om vooral voorbereid te zijn op een langdurig verblijf in schuilkelders; ieder voor zich scharrelt zijn eigen natje en vooral droogje bij elkaar. Volstrekt overbodig, en ook zielig. In deze lachende en huilende pleerol-gezichten opgetuigd met spaghetti, zie je je gedrag uitvergroot tot de lachwekkende proporties die het in feite heeft. Ai!!!

Maar dan is er Diegob Baglioni. Hij breekt in en laat de andere kant zien. Een fantastische kunstenaar uit Perugia, die ooit enkele maanden in Amsterdam verbleef en negen schilderijen achterliet. Ik zag ze voor het eerst in het kantoor van Breed Art Studios, en werd gegrepen. Ze zijn bruut, eerlijk en recht door zee. Ze kijken van niets of niemand iets af. Ze vertellen het verhaal van het dier en de stad. Het zijn woeste dromen, waarin de dromer zijn ogen niet gelooft.

DiegoB-Baglioni-Pink-Blue-Moon-2014-Jungle-in-The-city-Breed-Art-Studios.jpg

Wat doet Diegob nu in Breed Art Studios? Hij presenteert nooit eerder getoonde portretten. Rauw, maar met een zeldzaam intense expressie. Ze verschijnen verspreid over de witte wanden. Ze tonen dat de gulzige, lachende en huilende gezichtjes moeten wijken. Ze moeten plaats maken voor werk dat harmonieert qua kracht en eigenheid. Ze moeten wijken voor beelden, objecten, foto’s of wat ook. Hier hoort verwante, springlevende kunst een plek te vinden.

Stuur het werk dat u wilt tonen op naar Breed Art Studios! 

Face your Virality in Corona Times!

Ans van Berkum

Two kinds of faces, two sides of the coin. Mr. Greedy is watching us. We empty the shops to be especially prepared for a long stay in bomb shelters; everyone scrambles their own wet and especially dry together.
Completely unnecessary and pathetic too. In these smiling and crying pleated-roll faces adorned with spaghetti, you see your behavior magnified to the laughable proportions it actually has. Ai !!!

But then there is Diegob Baglioni. He breaks in and shows the other side. A fantastic artist from Perugia, who once spent several months in Amsterdam and left nine paintings behind. I first saw them in Breed Art Studios’ office, and was grabbed. They are brutal, honest and straightforward. They don’t copy anything or anyone. They tell the story of the animal and the city. They are wild dreams, in which the dreamer does not believe his eyes.
DiegoB Baglioni-Noah's ark (2014)-Jungle in the city-Breed Art Studios Amsterdam

What is Diegob doing now at Breed Art Studios? He presents never-before-seen portraits. Raw, but with a rare intense expression. They appear on the white walls. They show that the greedy, smiling and crying faces have to give way. They have to make way for work that harmonizes in strength and individuality. They have to give way to images, objects, photos or whatever. Related, vibrant art should find a place here.

Send the work you want to show to Breed Art Studios!

Face your Virality in Corona Times!

Ans van Berkum

Due tipi di facce, due facce della medaglia. Mr. Greedy ci sta guardando. Svuotiamo i negozi per essere particolarmente preparati per un lungo soggiorno in rifugi antiaerei; ognuno si arrampica sul proprio bagnato e soprattutto si asciuga insieme. Completamente inutile e anche patetico. In queste facce arrotolate sorridenti e piangenti adornate di spaghetti, vedi il tuo comportamento ingigantito dalle proporzioni ridicole che effettivamente ha. Ai !!!

Ma poi c’è Diegob Baglioni. Entra e mostra l’altro lato. Un fantastico artista perugino, che una volta ha trascorso diversi mesi ad Amsterdam ed ha lasciato alle spalle nove dipinti. Li vidi per la prima volta nell’ufficio Breed Art Studios e fui catturata. Sono brutali, onesti e diretti. Non copiano nulla o nessuno. Raccontano la storia dell’animale e della città. Sono sogni selvaggi, in cui il sognatore non crede ai suoi occhi.

Cosa sta facendo Diegob a Breed Art Studios? Presenta ritratti mai visti prima. Crudi, ma con una rara espressione intensa. Appaiono sui muri bianchi. Mostrano che i volti avidi, sorridenti e piangenti devono cedere. Devono lasciare posto a un lavoro che si armonizza in forza e individualità. Devono lasciare il posto a immagini, oggetti, foto o altro. L’arte correlata e vibrante dovrebbe trovare un posto qui.

Invia il lavoro che vuoi mostrare a Breed Art Studios!

Affronta la tua viralità ai tempi del Corona!

Ans van Berkum

https://www.facebook.com/BreedArtStudios/videos/238628217257128/